[x]ปิดหน้าต่าง
Powered by Narongrit

 | Welcome to Chromosome Center 
You are not Logged in! Log in to check your detail.บริการของเรา :

นโยบายคุณภาพ ศูนย์โครโมโซม มุ่งมั่นให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่รายงานผลอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหาร งานคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้น ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และผู้ที่เกียวข้อง

Editor's Talk

Update 6 / พ.ค. / 2557

ความพึงพอใจ

การบริการของศูนย์โครโมโซม ยึดมั่นนโยบายคุณภาพให้บริการตรวจทางห้อง ปฏิบัติการที่รายงานผลอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ได้มาตรฐาน และมีการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุด ของลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทำให้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นเป็นลำดับ โรงพยาบาล,สถานพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน ที่รับบริการ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

บริการของเรา
โครโมโซมเซ็นเตอร์ ให้บริการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการวินิจฉัย ความผิดปกติของโครโมโซม ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติต่างๆ เช่นการตรวจวินิจฉัย โครโมโซมของทารกในครรภ์ และการตรวจหาความผิด ปกติของโครโมโซม จากผู้ป่วยที่สงสัยหรือว่าเป็นมะเร็งม็ด โลหิตขาวแบบต่างๆ Comment

บริการอย่างไร
ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ของเรา หรือ ติดต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน หากสงสัยว่าจะใช้บริการ ได้ที่โรงพยาบาลไหน โทรติดต่อสอบถาม ทางบริษัทเราได้ ตามที่อยู่ในหน้า ติดต่อเรา Comment

สำหรับโรงพยาบาล
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว สามารถติดต่อ ทางบริษัท ของเรา ทางบริษัทของเรา มีการรับสิ่งส่งตรวจ ได้หลายทาง หลายรูปแบบ ติดต่อได้ตามที่อยู่หน้า Contact . Comment